کلاه ایمنی
شناخت استاندارد ها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی

انواع استاندارد های کلاه ایمنی

دو مرجع استاندارد مهم و اصلی در دنیا برای کاله های ایمنی وجود دارد و سایر استانداردها از اهمیت کمتری برخوردارند. یکی از این دو استاندارد، استاندارد اروپا (CE) و دیگری استاندارد آمریکا (ANSI) می باشد.

استاندارد ANSI-Z89.1 دارای 3 کلاس مختلف است که تفاوت این 3 کلاس فقط در مقاومت کلاه در برابر جریان برق می باشد و هیچ تفاوت دیگری بین 3 کلاس تعریف شده در این استاندارد نیست که شامل استانداردهای زیر می باشد:

کلاس A، کلاس B، کلاس C که البته این سه کلاس در ویرایش جدید ANSI به کلاس های زیر تغییر نام داد:

کلاس A به کلاس G و کلاس B به کلاس E

تفاوت کلاس های مختلف :

کلاس E : مقاومــت بــرق فشــار قــوی تــا 20 هــزار ولــت

کلاس G : مقاومــت بــرق فشــار ضعیــف تــا 1200 ولــت

کلاس C : مقاومتی دربرابر برق ندارد (مانند کلاه های دارای سوراخ های تهویه هوا) به دلیل ایجاد شرایط بهتر، این نوع کلاه بیشترین مصرف را در بین سایر کلاه ها دارد.

سـه کلاس فـوق در برابر سـقوط اجسـام و ضربات شـدید مقاومـت برابری دارنـد و کلاس بندی ANSI صرفـا بـه جهـت تفـاوت آنهـا از نظـر مقاومـت الکتریکـی می باشـد.

ایـن اسـتاندارد همچنیـن دارای دو تیـپ مختلـف اسـت :

تیـپ 1: مقاومـت در برابر ضربـه وارده بر تاج کلاه (قسمت فوقانی)

تیـپ 2: مقاومـت در برابـر ضربـات وارده از بالا و از بغـل هـر دو بـا هم

اکثر کلاه هایی که در بازار ایران و اروپا وجود دارد از استاندارد آمریکا پیروی نمی کند و پیرو استاندارد اروپا است به همین دلیل فاقد کلاس ها و تیپ های فوق می باشد:

استاندارد EN-397:1995 مطابق با تیپ ١ می باشد.

استاندارد EN-397:2012 مطابق با تیپ 2 می باشد و برای برق نیز از استاندارد دیگری در کنار EN-397 پیروی می کند.

اشتراک گذاری