مراقبت و ایمنی کارگران در برابر خطرات برق
مراقبت و ایمنی کارگران در برابر خطرات برق

تنها جان و سلامت کارگران، کارکنان برق و مهندسان که به طور مستقیم با برق سروکار دارند در خطر نیستند بلکه سلامت افرادی که به طور غیر مستقیم با برق در تماس هستند را در خطر قرار می دهد.

کارگران و کارکنان برق باید نحوه ی مراقبت و محافظت از خودشان را یاد بگیرند تا حادثه ناشی از برق برایشان اتفاق نیفتد.

خطرات ناشناس جریان برق هنگام کار:

-آتش سوزی
-خطر انفجار
-سوختگی در اثر برق
-شوک برقی

تماس با خطوط برق رسانی، تماس با منابع برق قوی مانند سیم های پوسیده و استفاده ی نادرست از پریز و سیم های برق از عواملی هستند که منجر به مرگ افراد می شوند.

روکش روی کابل ها و خطوط برق رسان تنها در برابر شرایط آب و هوایی مقاومت می کند و از جان افراد در برابر برق گرفتگی محافظت نمی کند.

برخی افراد روزانه از ابزارهای الکتریکی استفاده می کنند، برای جلوگیری و پیش گیری از برق گرفتگی از دستگاه GFCIS یا قطع کننده استفاده کنید.

از ابزار های الکتریکی باکابل دو لایه و منابع تامین کننده ی برق برای دفع خطر برق گرفتگی استفاده کنید.

در صورت نیاز به نردبان از نردبان چوبی و یا از جنس فایبر گلاس نارسانا استفاده کنید.

در هنگام کار با برق مواظب باشید دستتان خیس نباشد چون آب به راحتی جریان برق را روی پوست انتقال می دهد.

از کابل های سه شاخه ی اتصال به زمین که کاهش دهنده فشار برق می باشند برای حفاظت از کارگران و کارکنان استفاده کنید.

اشتراک گذاری